โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
   
 
 
|
|
   
 

   


   
   
 
 
 
 
ทำไมต้องวัด ABI
28 พ.ค. 2558
 

 
ทำไมต้องวัด ABI การวัดนี้เป็นการประเมิน (Screening) ผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดอุดตัน
ที่ขาได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ นอกจากนั้นพบว่าการที่มีหลอดเลือดอุดตันที่ขา มักพบร่วมกับการอุดตัน
ในหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจ และสมองด้วย ดังนั้นการวัดที่มีค่า ABI ที่ผิดปกติก็บ่งได้ว่าท่าน
เป็นผู้มีโอกาส เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด และสมองขาดเลือด ซึ่งท่านจะได้รับการแนะนำ
เพื่อไปตรวจเพิ่มเติมในอวัยวะดังกล่าว
การที่พบความผิดปกติ ในตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้การรักษา
โดยได้ผลดี และสามารถรักษาโดยไม่ยาก เช่นการรักษาโดยการกินยามากกว่าการผ่าตัดรักษา

 การแปลผลทำเช่นใด
ค่า ABI แปลผลโดยค่าปกติของ ABI จะประมาณ 1.0-1.1 ค่าผิดปกติก็ต่อเมื่อ ABI น้อยกว่า 0.9 บ่งชี้ว่ามีการอุดตันในหลอดเลือดแดงที่ขา ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งค่ายิ่งน้อยก็ยิ่งบ่งบอกว่า
มีการอุดตัน ในหลอดเลือดสูงมากขึ้นเท่านั้น

 
   

 

 
ถ้าค่าต่ำกว่า 0.9 ท่านจะได้รับการแนะนำ 2 ประการ    
**ท่านจะได้รับการแนะนำให้ไปพบแพทย์เฉพาะทาง 
โรคหลอดเลือดเพื่อให้การรักษาซึ่งถ้าค่าABIต่ำกว่า เช่น
น้อยกว่า 0.5 แสดงว่าหลอดเลือดของท่านมีการอุดตัน
อย่างรุนแรงท่านจะได้รับการตรวจหลอดเลือดที่ขาเพิ่มขึ้น
ด้วยการฉีดสีเพื่อดูว่าหลอดเลือดมีการอุดตัน ณ ตำแหน่งใด
เพื่อวางแผนการรักษาต่อไป
 

 

  **การตรวจหาว่ามีหลอดเลือดแดงอื่นมีการอุดตันหรือไม่ซึ่งหลอดเลือดที่มักจะอุดตันพร้อมๆ กันกับหลอดเลือด
ที่ขาคือ หลอดเลือดอุดตันที่หัวใจและหลอดเลือดอุดตันในสมอง ซึ่งสามารถนำไปสู่ภาวะหัวใจขาดเลือด
หรือโรคอัมพาตได้
  บุคคลลักษณะใดที่เสี่ยงต่อการอุดตันของหลอดเลือดที่ขาควรได้รับการตรวจ ABI 
 ผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานไขมันสูง,โรคอ้วน,ความดันโลหิตสูง,สูบบุหรี่จัด,สูงอายุและนอกจากนั้นผู้ป่วย

โรคเส้นเลือดตีบในหัวใจและสมองควรได้รับการตรวจด้วยเครื่องตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของระบบ
เส้นเลือด ABI (Ankle Brachial Index)

 

 

 

 
◄ ย้อนกลับ