โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
   
 
 
|
|
   
 

>
เกี่ยวกับโรงพยาบาล
 
 
 
 


โรงพยาบาล
โรงพยาบาล ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน บริเวณสี่แยกเกษตรศาสตร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่โดดเด่นด้านความทันสมัยขนาด 162 เตียง เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ภายใต้ปณิธานที่ต้องการเป็นเลิศด้านการบริการทางการแพทย์ พร้อมการบริการด้วยใจ และห่วงใยดุจญาติมากว่า 37 ปี
 

 

 
 

พันธกิจ
มุ่งให้บริการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง รวมถึงส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ ตามมาตรฐาน บนพื้นฐานของจรรยาบรรณ เน้นความปลอดภัย และใส่ใจบริการ
 

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่บริการที่ประชนชนทั่วไปยอมรับ และเป็นที่ไว้วางใจของชุมชน


ทิศทางการพัฒนาในอนาคต

พัฒนาคุณภาพการบริการ ปรับปรุงสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
 

ค่านิยมองค์กร ( 1T 2S 2C)
• Team Work  การทำงานเป็นทีม
• Service Mind  ใส่ใจบริการ    • Safety  ระบบความปลอดภัย
• Commumication  การสื่อสาร   • CQI  การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 

วัฒนธรรมองค์กร
เรายิ้มบริการด้วยใจ    เราให้บริการที่จริงใจ
เรายินดีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน    เรายกจริยธรรมมาก่อนการค้า

 ................................................................................................................................................................

 : 
www.facebook.com/palokaset